ساماندهی غربالگری

مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي

مقدمه نتايج آزمايش­ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است که شناسايی آن­ها و بدنبال آن استاندارد نمودن روش­های آزمايشگاهی جهت تفسير و استفاده بهينه از داده­های آزمايشگاهی ضروری است.  اين متغيرها شامل مراحل قبل از، حين […]

ساماندهی غربالگری

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

بسمه تعالي   منشورحقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی   مقدمه: توجه به حفظ حقوق و رعايت كرامت انساني مراجعين و گيرندگان خدمات آزمايشگاهها از جمله اولويتها و ضرورتهايي است كه به موازات استقرار […]