INVS

حروف اختصاری ژن:

INVS

 

نام ژن

Inversin

 

جایگاه ژن

9q31.1

 

بیماری های مرتبط با این ژن:

Nephronophthisis 2  Infantile Nephronophthisis  Nephronophthisis  Senior-Loken Syndrome 1 

توجه: لیست بیماری های مرتبط ممکن است کامل نباشد.

 

اعتبار سنجی داده:

Verified usisng known genomic data centers

 

بررسی آزمایشگاهی ژنتیک  بالینی

بررسی این ژن از طریق تکنیک NGS در قالب پروژه امید در مرکز تحقیقات نسل امید و یا مرکز چند تخصصی خدمات ژنتیک نسل امید امکان پذیر است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*