این سایت به منظور تبادل مطالب علمی در مورد غربالگری راه اندازی شده و در حال حاضر عمدتا بر غربالگری مادران باردار و تحقیقات پیرامون آن تاکید دارد. این سایت کاملا غیر تبلیغاتی  و غیر انتفاعیست و توسط مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین اداره می شود. کلیه پروتکولها و دستورالعمل ها بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت یا منابع معتبر بین المللی ارائه می شوند. ضوابط حفظ حریم خصوصی و اطلاعات وارد شده در سایت متناسب با ضوابط وزارت متبوع می باشد. مراحل تصویب دستورالعمل ها و طرح در کمیته اخلاق و مشابه آن ها در هر مورد به صورت جداگانه بررسی و در لینک متناسب خود آمده است.

درباره سامانه ورود اطلاعات غربالگری